TERMES I CONDICIONS

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment dels termes i condicions amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen següents dades: l’empresa titular de www.calmoline.cat és Pa de sempre, SL (D’ara endavant Cal Moliné), amb domicili a aquest efecte en Carrer P. Llibertat 8 de la localitat de 08012 (Barcelona) amb C.I.F .: B 62282174 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

2. USUARIS: L’accés i / o ús d’aquest portal de Centre dental del Bages atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els Termes i Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Els citats termes i condions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL: www.calmoline.cat proporciona l’accés a informació i serveis (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Cal Moliné i als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Cal Moliné ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Cal Moliné, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

4. PROTECCIÓ DE DADES: Cal Moliné compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Cal Moliné, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, Cal Moliné informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Cal Moliné, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges , so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Cal Moliné o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. 

 

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Cal Moliné. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Cal Moliné. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Cal Moliné.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Cal Moliné no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. MODIFICACIONS: Cal Moliné es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS: En el cas que a Cal Moliné es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, Cal Moliné no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Cal Moliné assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ: Cal Moliné es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS: Cal Moliné perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: Cal Moliné podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre Cal Moliné i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals espanyols.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Cal Moliné informa que és titular del lloc web WWW.CALMOLINE.CAT . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Cal Moliné informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és Cal Moliné, amb CIF B 62282174 i domicili social en Carrer P. Llibertat 8 de la localitat de 08012 (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@calmoline.com.

Usuari i règim de responsabilitats.
La navegació, accés i ús pel lloc web de Cal Moliné confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Cal Moliné, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de Cal Moliné proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per Cal Moliné per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

· L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Cal Moliné contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat.

·Cal Moliné no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

· Cal Moliné declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Cal Moliné no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

Cal Moliné es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Cal Moliné, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, Cal Moliné informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Cal Moliné informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Cal Moliné es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@calmoline.com. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

Cal Moliné per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Cal Moliné. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Cal Moliné.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Cal Moliné. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Cal Moliné. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció.

Cal Moliné es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Cal Moliné té el seu domicili a Carrer P. Llibertat 8 de la localitat de 08012 (Barcelona).

Política de privacitat Xarxes Socials

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Cal Moliné informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és Social/és Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google +, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis. Dades de Cal Moliné:

· CIF: B 62282174
· ADREÇA: Carrer P. Llibertat 8 de la localitat de 08012 (Barcelona)
· DOMINI WEB: WWW.CALMOLINE.COM

L’usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Cal Moliné, mostrant així interès en la informació que es publiciti en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

Cal Moliné té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant Cal Moliné, d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

· Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
· Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Cal Moliné, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo davant la Xarxa Social.
· Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Cal Moliné, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

Cal Moliné realitzarà les següents actuacions:

· Accés a la informació pública del perfil.
· Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de Cal Moliné.
· Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social. Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.
· L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de Cal Moliné, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, Cal Moliné es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

Cal Moliné no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Cal Moliné, però si que romandran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions

Cal Moliné es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles. Publicitat Cal Moliné utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar acciones directas de prospección comercial, será siempre, cumpliendo con las exigencias legales de la LOPD y de la LSSI-CE. No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de Cal Moliné para que también ellos puedan disfrutar de las promociones o estar informados de su actividad.

A continuación detallamos el enlace a la política de privacidad de la Red Social:

· Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
· Twitter: https://twitter.com/privacy
· Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
· Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

POLÍTICA DE COOKIES

 

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les cookies no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les anomenades cookies de sessió). 

La majoria dels navegadors accepten les cookies com a estàndard i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen als paràmetres de seguretat les cookies temporals o memoritzades. 

Sense el seu exprés consentiment -mitjançant l’activació de les cookies- aquest lloc web no enllaçarà a les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre o la compra. 

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web? 

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que tingui disponibles, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol•licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, o compartir continguts a través de xarxes socials. 

Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc. 

Cookies d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim. 

Cookies publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’ anunci al contingut del servei sol•licitat o al ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Cookies de tercers 

Aquest lloc web, pot utilitzar serveis de tercers que, per compte d’ells, recopilessin informació amb finalitats estadístiques, d’ús del Site per part de l’usuari i per a la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat del website i altres serveis d’Internet. 

En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, aquests utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats al web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

També utilitza cookies d’AddThis, que s’inclou a les pàgines per facilitar que els usuaris puguin compartir-les als seus perfils socials, imprimir-les o enviar-les per e-mail. 

En pantalles amb vídeos de YouTube inserits, també utilitza cookies de Google.com, la finalitat de les quals és mostrar publicitat en funció dels costums de navegació de l’usuari. 

En pantalles amb quadres de Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn, en cada cas les cookies inserides són propietat i responsabilitat dels titulars dels llocs web respectius, i tenen com a finalitat millorar la navegació de l’usuari, facilitant l’ús dels respectius plugins.

L’Usuari accepta expressament, per a la utilització d’aquest Site, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de les dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada per a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Cookies al seu navegador pot no permetre l’ús ple de totes les funcionalitats del Website. 

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador: 

Chrome · Explorer · Firefox · Safari

 

Gestió de Cookies Nom Tipus de Cookie Funció
Google 1P_JAR 30 dies Transfereix dades a Google per pesonalitzar anuncis
Google NID 6 mesos Habilita fucions personalitzades d’autocompletat
Google CONSENT 2 anys Analytica, consentiment i afiliació
Google DV Sessió Identificació de l’usuari
Google Analytics _utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv Persistent Conèixer de forma anònima, núm de visitants, procedència, pàgines visitades, etc.
Google Analytics _gid Sessió Distingir els usuaris
Google Analytics _ga 2 anys Emmagatzemar la ID del client
Google Analytics _gat_gtag_ua Sessió Diferenciar diferent objectes de seguiment
Propia moove_gdpr_popup 2 anys Gestión RGPD

 

Gestió de Cookies / Nom / Tipus de Cookie / Funció

  • Google / 1P_JAR / 30 dies / Transfereix dades a Google per pesonalitzar anuncis
  • Google / NID / 6 mesos / Habilita fucions personalitzades d’autocompletat
  • Google / CONSENT / 2 anys / Analytica, consentiment i afiliació
  • Google / DV / Sessió / Identificació de l’usuari
  • Google Analytics / _utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv / Persistent / Conèixer de forma anònima, núm de visitants, procedència, pàgines visitades, etc.
  • Google Analytics / _gid / Sessió / Distingir els usuaris
  • Google Analytics / _ga / 2 anys / Emmagatzemar la ID del client
  • Google Analytics / _gat_gtag_ua / Sessió / Diferenciar diferent objectes de seguiment
  • Propia / moove_gdpr_popup / 2 anys / Gestión RGPD